ویزای شغلی

ویزای شغلی آمریکا #ویزا #امیرقهاری #مهاجرت

گرین کارت از طریق دادخواست فردی(EB-1) دو دسته از کارکنان مهاجر، نیازی به پیشنهاد شغلی نداشته و بصورت فردی درخواست مهاجرت می کنند. (برای این کارکنان نیازی به کارفرما جهت اسپانسر شدن نیست). این دسته بندی شامل: افراد با تواناییهای خارق العاده در علوم پایه ، هنر ، تحصیلات ، …

Read More »